HET DOEL VAN DEZE WEBSITE IS STRIKT INFORMATIEF.
DE INFORMATIE OP DEZE SITE KAN ONJUIST OF VEROUDERD ZIJN.


Geschiedenis

De Gemeentelijke Holding heeft een reeds lange en tevens korte geschiedenis.
Hij heeft als oorsprong het Gemeentekrediet van België, dat in 1860 werd opgericht als instelling, specifiek gericht op het financieren van de investeringen van de lokale besturen.

Het Gemeentekrediet heeft zich vooral na wereldoorlog twee ontwikkeld tot één der belangrijkste Belgische financiële instellingen, nadat het gaandeweg zijn activiteiten uitbreidde naar de prive-cliënteel. Zo werden achtereenvolgens de bevoorrading aan financiële middelen en een evenwichtiger aanwending ervan gevrijwaard.
De evolutie van de wetgeving en van de markt hebben het Gemeentekrediet ertoe verplicht zijn horizonten te verruimen en over de grenzen heen te kijken.
De invoering van de euro duidt voldoende op de behoefte uit het strikt Belgische kader te treden. De tendens tot globalisering van de financiële markten in de wereld geeft aan dat de toekomst ook buiten Europa ligt.

Zo werd Dexia geboren, eerst als een dubbelstructuur tussen Dexia België (het Gemeentekrediet) en Dexia France (het Crédit Local de France). Inmiddels had het Gemeentekrediet reeds de Banque Internationale à Luxembourg overgenomen.
Deze ontwikkeling ging gepaard met een herschikking van het aandeelhouderschap in de bank van de belgische lokale besturen.

Dit aandeelhouderschap werd in 1996 overgedragen naar de NV Gemeentelijke Holding die als actief de aandelen van Dexia Belgium had.
Een deel van deze participatie werd vrij snel op de beurs gebracht en de opbrengst daarvan werd uitgedeeld aan de aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding. De schuldverlaging die daardoor mogelijk werd verlichtte niet alleen de lokale financiën, doch verbeterde meteen de Belgische positie ten aanzien van de criteria van Maastricht en droeg alzo bij tot de mogelijkheid toe te treden tot de euro.
Dra bleek dat de dubbelstructuur haar inleidende taak vervuld had. Uiteindelijk nam Dexia België Dexia France over, zodat één grote groep Dexia ontstond rond drie grote financiële activiteitsdomeinen: de financiering van openbare en in het bijzonder lokale investeringen, het algemeen bankieren voor particulieren en het beheren van vermogens.

De Holding zag zijn belang in de Dexia-groep uiteraard halveren ten aanzien van zijn vroegere aandeel in alleen maar Dexia België. Van deze ontwikkeling en mede de zeer gunstige evolutie van de koers van het aandeel, werd gebruik gemaakt om een deel van de participatie te gelde te maken. De opbrengst ervan werd opnieuw verdeeld onder de aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding. Zo hield de Holding 21% over in Dexia.

Bij de kapitaalsverhoging van juni 2000 schreef de Gemeentelijke Holding in voor een beperkt bedrag (100 miljoen euro of ruim 4 miljard BEF). Zo verminderde de participatie in procent tot 18,1 %.

De intergratie van Artesia Banking Corporation in de Dexia-groep in mei 2001 bracht de deelneming van de GH terug tot 14.85%.Evolutie van de participatie

De participatie van de lokale besturen in het Gemeentekrediet volgde, zoals het een - in geeste - coöperatieve vennootschap paste, de leningactiviteit: ontleners stonden 5% van hun leningbedrag af ter vorming van het kapitaal van de vennootschap en kregen in ruil daarvoor aandelen. Dit heeft geduurd tot 1948 en geleid tot de licht atypische samenstelling van het kapitaal van de vennootschap.

De waarde van het aandeel heeft zich de laatste jaren echter stormachtig ontwikkeld.

Vóór de wet Cooreman bedroeg het kapitaal 700 miljoen Bef, verdeeld in 70.000 aandelen van elk 10.000 BEF. Onder de gunstige voorwaarden van de wet Cooreman werd in 1983 een kapitaalsverhoging doorgevoerd naar 3,5 miljard BEF, door uitgifte van 280.000 nieuwe aandelen, ook volledig door de lokale besturen ingeschreven naar prorata van hun bestaande participatie. In 1993 werd het kapitaal opgetrokken tot 15 miljard BEF door incorporatie van reserves. Dit paste wat beter bij het dan reeds indrukwekkende balanstotaal van 2.219 miljard BEF.

Toen kwam het Dexia-hoofdstuk, met de oprichting van de Gemeentelijke Holding, die de participatie van de gemeenten en provincies (en één Watering) in de bank overnam en waarvan het aandeelhouderschap op zijn beurt is samengesteld zoals dat van het Gemeentekrediet voorheen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de participatie van de Gemeentelijke Holding.

Evolutie van de participaties van de GH 28/06/2003
Jaar Dexia Astrid PUBLI-T
  aantal aandelen (1) aantal aandelen aantal aandelen
1996 240.479.050          
1997 183.571.810          
1998 183.571.810   2.262      
1999 168.777.660   2.262      
2000 144.038.190(3)   2.262      
2001 144.038.190   2.262      
2002 144.338.190   2.262   215.225  (1) Het aantal aandelen werd aangepast, ingevolge de splitsing van het Dexia-aandeel in mei 2001.
(2) Het bedrag hieronder opgenomen is de boekhoudwaarde, m.a.w. het totaal van de opeenvolgende aanschaffingswaarden van de aandelen Dexia die in portefeuille zijn.
(3) Na de certificering van 31.496.220 Dexia-aandelen en verdeling van de certificaten onder de aandeelhouders van de GH.


© Gemeentelijke Holding | OnofficiĆ«le Website | contact@gemeentelijkeholding.be